Wie zijn wij

Sinds januari 1990 verzorgt hoveniersbedrijf Kramer & Molenveld het ontwerpen, adviseren, aanleggen en onderhouden van tuinen, groenvoorziening en sierbestrating. Kramer & Molenveld is ontstaan uit de overname van het hoveniersbedrijf van Dhr. G.J.Gelinck aan de Bempte in Groenlo door de werknemers Thom Kramer en René Molenveld.

In 2003 is het hoveniersbedrijf verhuisd naar een nieuw bedrijfspand aan Den Sliem 40 op het gelijknamige industrieterrein in Groenlo waar in 2015 alweer het 25-jarige jubileum werd gevierd.

Lid VHG

De lidmaatschapsvoorwaarden garanderen de professionaliteit van de hovenier. U kunt er bijvoorbeeld zeker van zijn dat het bedrijf:

Garantie

Gaat u in zee met een VHG-hovenier, dan kunt u rekenen op:

 • Vakkundige aanleg of renovatie van uw tuin
 • Deskundig advies
 • Planmatig onderhoud
 • Garantie op goederen en diensten

garantie logo-ws

sbb

Erkend opleidingsbedrijf

Vanaf 2000 is aan hoveniersbedrijf Kramer & Molenveld, op basis van het Erkenningsregelement Opleidingsbedrijven door Aequor, de status erkend opleidingsbedrijf verleend. De Aequor is inmiddels vervangen door de S-BB. Klik op de afbeelding voor meer informatie.

De erkenning staat geregistreerd onder nummer 5437.

Privacyverklaring

Hoveniersbedrijf Kramer & Molenveld is gevestigd aan Den Sliem 40, 7141 JH te Groenlo en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kramer & Molenveld verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Kramer & Molenveld verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kramer & Molenveld verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het leveren van goederen en diensten en het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kramer & Molenveld bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kramer & Molenveld deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kramer & Molenveld blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kramer & Molenveld gebruikt geen technische, functionele of analytische cookies die inbreuk zouden kunnen maken op uw privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen en dataportabiliteit

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kramer & Molenveld en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kramer-molenveld.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Kramer & Molenveld wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kramer & Molenveld neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op of mail naar info@kramer-molenveld.nl